Martini2726

173 teksty – auto­rem jest Mar­ti­ni2726.

Życie jest jak za­bawa w ciuciubabkę. Idziesz tam, gdzie pod­po­wiadają ludzie lub ogłupiałe zmysły.
Po pa­ru kro­kach roz­bi­jasz się o coś, cze­go nie widziałeś, bo dałeś za­wiązać so­bie oczy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 kwietnia 2018, 01:17

Wyp­rosto­wana, pew­na siebie postura
Przyw­dziewa­ne każde­go dnia.
Żar­ty i ma­sa pierdół wy­doby­wające się z ust.
Wszys­tko to, żeby uk­ryć
Ciężar zra­nionej duszy,
Chęć ucieczki.
Tak ciężko ciągle wal­czyć
Dla ludzi,
Dla oprawców.

Aniołowi dźwi­gające­mu zbyt wiele ciężarów 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 kwietnia 2018, 20:25

Jeśli nasze błędy przyczy­niły się do nasze­go nie­szczęścia, ale po­mogły od­no­wić i nap­ra­wić re­lac­je z blis­ki­mi nam ludźmi, to było war­to je po­pełnić. Cier­pi­my i po­kutu­jemy je­dynie chwilę (w ska­li nasze­go życia), a miłość i dob­ro mogą po­zos­tać na zaw­sze, jeżeli będziemy je pielęgnować.

Trzci­na myśląca 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 września 2017, 03:22

Rozpad duszy

Widziała gasnące w je­go oczach szczęście. Widziała wkra­dające się ból, niedo­wie­rza­nie i roz­pacz. Sa­ma czuła je­dynie pus­tkę. Od daw­na chodziła martwa.
- Dlacze­go? - Za­pytał.
Dlacze­go... Sa­ma od daw­na za­daje so­bie to pytanie. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 28 sierpnia 2017, 19:41

Jak na odwyku
duszno
bez powietrza 

haiku
zebrał 2 fiszki • 23 sierpnia 2017, 13:43

Tęsknota

Odeszłam
tak po prostu.
Za­pom­niałam
dużo wcześniej.
Nie bolało.

Układam życie,
spa­jając uśmie­chem.

Uśmie­chem
Spojrzeniem

Kiedyś byłam ra­dością,
Twoim szczęściem.
Od­ga­niałam ciemność,
byś piękno życia poznał.

Twoją radością.
Któż Ci te­raz rozpromieni
ra­nek, no­wy dzień.

Przyświecam na in­nym niebie,
które wiele gwiazd liczy,
nie jed­na włas­ne światło dać gotowa.

Two­je niebo ciemne.
Za­pom­niane.

Ta ciem­ność zabija.
Byłam słońcem,
staję się gwiazdą... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 sierpnia 2017, 13:33

Zagubiona

Burza rozrywa,
niszczy duszę.
Ule­wa obmywa,
oczyszcza,
czy na pewno?
Skąpa­na w błocie
zniewa­lającym me oczy
błądzę.
Jak długo jeszcze?
Jak wiele potknięć?
Dokąd zabłądzę,
nim dotrę do wody,
która oczyści,
miast zniewolić? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 lipca 2017, 13:40

***

na­wet jeśli
pragnę
spi­sane na straty
marze­nie wolności
ciało i dusza zajęte 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 czerwca 2017, 21:20

Pro­wadząc grę mu­sisz liczyć się z przegraną.

Ofiara roz­dająca karty
do czasu
 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 czerwca 2017, 01:09

Wyborów czas

Cisza
rozerwana
błysk

To radość
powraca
rozrywa

Jak bro­nić się
gdy dusza roześmiana...

Może walczyć
nie warto

Dać się ponieść
niebezpiecznie

Wy­borów czas 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 czerwca 2017, 23:13

Martini2726

Ser­ce i dusza poeta­mi, tyl­ko słowa zawodzą...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Martini2726

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 kwietnia 2018, 12:02Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Prowadząc grę mu­sisz liczyć [...]

10 kwietnia 2018, 01:17Martini2726 do­dał no­wy tek­st Życie jest jak za­bawa [...]

9 kwietnia 2018, 17:33Martini2726 sko­men­to­wał tek­st Prowadząc grę mu­sisz liczyć [...]

9 kwietnia 2018, 16:56Martini2726 sko­men­to­wał tek­st Wyprostowana, pew­na siebie pos­tu­ra Przyw­dziewa­ne [...]

9 kwietnia 2018, 11:09carolyna sko­men­to­wał tek­st Wyprostowana, pew­na siebie pos­tu­ra Przyw­dziewa­ne [...]

9 kwietnia 2018, 10:27kati75 sko­men­to­wał tek­st Wyprostowana, pew­na siebie pos­tu­ra Przyw­dziewa­ne [...]

8 kwietnia 2018, 23:21yestem sko­men­to­wał tek­st Wyprostowana, pew­na siebie pos­tu­ra Przyw­dziewa­ne [...]

8 kwietnia 2018, 21:28Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Prowadząc grę mu­sisz liczyć [...]

8 kwietnia 2018, 20:25Martini2726 do­dał no­wy tek­st Wyprostowana, pew­na siebie pos­tu­ra Przyw­dziewa­ne [...]

25 września 2017, 00:30Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.