Martini2726

179 tekstów – auto­rem jest Mar­ti­ni2726.

***

Pa­mięć odpływa,
od­chodzi wspar­ta o ramię
przeszłości.

Nie boli.

Cza­sami przyłapa­na przez świadomość,
ucieka bezkarnie.

Tyl­ko smu­tek pot­ra­fi złapać
rąbek jej su­kien­ki postrzępionej.
Choć nie pamięta,
jak miała na imię. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 września 2018, 08:21

Zagubienie

Zat­ra­ciłam siebie
w la­biryn­cie myśli i uczuć.
W bólu spoj­rze­nia,
który ko­niec wie­szczy.
W poczu­ciu żalu
głębo­ko cho­wanym.
W ser­cu oszu­kanym.

W chwi­lach szczęścia
wątpli­wościami niezmąconych.
W do­tyku
pod­stępem zab­ra­nym.
W słowach
prag­nień tłumionych la­tami.

Zat­ra­ciłam siebie,
Część duszy zos­ta­wiając
Wierną. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 sierpnia 2018, 23:54

Naj­bar­dziej tęsknię za sobą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 czerwca 2018, 19:49

W życiu naj­ciężej, gdy mu­sisz wal­czyć z włas­ny­mi myślami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 czerwca 2018, 21:03

Dusza pragnąca wy­bacze­nia cichut­ko łka. Po­kor­nie szu­kając ciepła i zrozumienia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 czerwca 2018, 21:51

Uśmiech maską każde­go dnia,
Ser­ce sko­ry oszukać.
Chwi­la spokoju
po­maga praw­dy poszu­kać.
Uśmiech skry­wa blizny,
Sa­mot­ność od­kry­wa rany.
Jak po­radzić so­bie,
sko­ro ra­na zasklepiona,
a pod blizną wciąż żywa i chora? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 czerwca 2018, 08:07

Życie jest jak za­bawa w ciuciubabkę. Idziesz tam, gdzie pod­po­wiadają ludzie lub ogłupiałe zmysły.
Po pa­ru kro­kach roz­bi­jasz się o coś, cze­go nie widziałeś, bo dałeś za­wiązać so­bie oczy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 kwietnia 2018, 01:17

Wyp­rosto­wana, pew­na siebie postura
Przyw­dziewa­ne każde­go dnia.
Żar­ty i ma­sa pierdół wy­doby­wające się z ust.
Wszys­tko to, żeby uk­ryć
Ciężar zra­nionej duszy,
Chęć ucieczki.
Tak ciężko ciągle wal­czyć
Dla ludzi,
Dla oprawców.

Aniołowi dźwi­gające­mu zbyt wiele ciężarów 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 kwietnia 2018, 20:25

Jeśli nasze błędy przyczy­niły się do nasze­go nie­szczęścia, ale po­mogły od­no­wić i nap­ra­wić re­lac­je z blis­ki­mi nam ludźmi, to było war­to je po­pełnić. Cier­pi­my i po­kutu­jemy je­dynie chwilę (w ska­li nasze­go życia), a miłość i dob­ro mogą po­zos­tać na zaw­sze, jeżeli będziemy je pielęgnować.

Trzci­na myśląca 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 września 2017, 03:22

Rozpad duszy

Widziała gasnące w je­go oczach szczęście. Widziała wkra­dające się ból, niedo­wie­rza­nie i roz­pacz. Sa­ma czuła je­dynie pus­tkę. Od daw­na chodziła martwa.
- Dlacze­go? - Za­pytał.
Dlacze­go... Sa­ma od daw­na za­daje so­bie to pytanie. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 28 sierpnia 2017, 19:41

Martini2726

Ser­ce i dusza poeta­mi, tyl­ko słowa zawodzą...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Martini2726

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 16:15Martini2726 sko­men­to­wał tek­st ***

7 września 2018, 12:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

7 września 2018, 08:20Martini2726 do­dał no­wy tek­st ***

2 sierpnia 2018, 23:54Martini2726 do­dał no­wy tek­st Zagubienie

21 czerwca 2018, 18:16yestem sko­men­to­wał tek­st Najbardziej tęsknię za sobą.  

21 czerwca 2018, 12:34LiaMort sko­men­to­wał tek­st Najbardziej tęsknię za sobą.  

20 czerwca 2018, 19:49Martini2726 do­dał no­wy tek­st Najbardziej tęsknię za sobą.  

19 czerwca 2018, 21:03Martini2726 do­dał no­wy tek­st W życiu naj­ciężej, gdy [...]

11 czerwca 2018, 15:18yestem sko­men­to­wał tek­st Uśmiech maską każde­go dnia, [...]

11 czerwca 2018, 14:01Martini2726 sko­men­to­wał tek­st Uśmiech maską każde­go dnia, [...]