Martini2726

171 tekstów – auto­rem jest Mar­ti­ni2726.

Jeśli nasze błędy przyczy­niły się do nasze­go nie­szczęścia, ale po­mogły od­no­wić i nap­ra­wić re­lac­je z blis­ki­mi nam ludźmi, to było war­to je po­pełnić. Cier­pi­my i po­kutu­jemy je­dynie chwilę (w ska­li nasze­go życia), a miłość i dob­ro mogą po­zos­tać na zaw­sze, jeżeli będziemy je pielęgnować.

Trzci­na myśląca 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 września 2017, 03:22

Rozpad duszy

Widziała gasnące w je­go oczach szczęście. Widziała wkra­dające się ból, niedo­wie­rza­nie i roz­pacz. Sa­ma czuła je­dynie pus­tkę. Od daw­na chodziła martwa.
- Dlacze­go? - Za­pytał.
Dlacze­go... Sa­ma od daw­na za­daje so­bie to pytanie. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 28 sierpnia 2017, 19:41

Jak na odwyku
duszno
bez powietrza 

haiku
zebrał 2 fiszki • 23 sierpnia 2017, 13:43

Tęsknota

Odeszłam
tak po prostu.
Za­pom­niałam
dużo wcześniej.
Nie bolało.

Układam życie,
spa­jając uśmie­chem.

Uśmie­chem
Spojrzeniem

Kiedyś byłam ra­dością,
Twoim szczęściem.
Od­ga­niałam ciemność,
byś piękno życia poznał.

Twoją radością.
Któż Ci te­raz rozpromieni
ra­nek, no­wy dzień.

Przyświecam na in­nym niebie,
które wiele gwiazd liczy,
nie jed­na włas­ne światło dać gotowa.

Two­je niebo ciemne.
Za­pom­niane.

Ta ciem­ność zabija.
Byłam słońcem,
staję się gwiazdą... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 sierpnia 2017, 13:33

Zagubiona

Burza rozrywa,
niszczy duszę.
Ule­wa obmywa,
oczyszcza,
czy na pewno?
Skąpa­na w błocie
zniewa­lającym me oczy
błądzę.
Jak długo jeszcze?
Jak wiele potknięć?
Dokąd zabłądzę,
nim dotrę do wody,
która oczyści,
miast zniewolić? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 lipca 2017, 13:40

***

na­wet jeśli
pragnę
spi­sane na straty
marze­nie wolności
ciało i dusza zajęte 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 czerwca 2017, 21:20

Pro­wadząc grę mu­sisz liczyć się z przegraną.

Ofiara roz­dająca karty
do czasu
 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 czerwca 2017, 01:09

Wyborów czas

Cisza
rozerwana
błysk

To radość
powraca
rozrywa

Jak bro­nić się
gdy dusza roześmiana...

Może walczyć
nie warto

Dać się ponieść
niebezpiecznie

Wy­borów czas 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 czerwca 2017, 23:13

Zas­ta­wiając pułap­ki dob­rze mieć świado­mość, że z ta­kich naj­trud­niej się wydostać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 czerwca 2017, 01:34

Przyjaciele

Trzy is­totki kur­czo­wo trzy­mające się tratwy,
rzu­cone przez los na te sa­me deski.

Trzy is­totki rzu­cone przez los na te sa­me deski,
które bar­dzo pragnęły czy­jejś bliskości.

Trzy is­totki, które bar­dzo pragnęły czy­jejś bliskości,
chwy­tają się za dłonie.

Trzy is­totki chwy­tają się za dłonie,
są so­bie wsparciem.

Trzy is­totki są so­bie wsparciem,
dry­fując przez wzburzo­ne wo­dy życia. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 czerwca 2017, 18:21

Martini2726

Ser­ce i dusza poeta­mi, tyl­ko słowa zawodzą...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Martini2726

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

25 września 2017, 00:30Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

25 września 2017, 00:04Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

10 września 2017, 03:22Martini2726 do­dał no­wy tek­st Jeśli nasze błędy przyczy­niły [...]

2 lipca 2017, 17:16Indygoo sko­men­to­wał tek­st Zagubiona

24 czerwca 2017, 18:47Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

24 czerwca 2017, 17:54Martini2726 sko­men­to­wał tek­st Prowadząc grę mu­sisz liczyć [...]

22 czerwca 2017, 11:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Prowadząc grę mu­sisz liczyć [...]

19 czerwca 2017, 01:18Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Prowadząc grę mu­sisz liczyć [...]

15 czerwca 2017, 16:58Cris sko­men­to­wał tek­st Wyborów czas

15 czerwca 2017, 15:36Martini2726 sko­men­to­wał tek­st Ulotne wes­tchnienia